Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

За Проекта

ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Бенефициент: Столична община

Стойност на проекта: 90 742 713.88 лева

Съфинансиране от ЕФРР: 66 539 213.70 лева

Начало на проекта: 23 август 2011 г.

Край на проекта: 23 октомври 2016 г.

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 от 23 август 2011 г., сключен между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.