Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Общо 1020 спирки на градския транспорт са оборудвани с нови електронни табла

Общо на 1020 спирки на градския транспорт в София са монтирани нови електронни информационни табла. Всички те са осигурени в изпълнение на проект за интегриран столичен градски транспорт, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013.

По проекта e изпълнен компонента за доставка на електронни информационни табла - първоначално 600 броя и след това разширяване обхвата на системата допълнително с още 420 табла.
Осигуряването на новите електронни табла покрива близо половината от общия брой на спирките, обслужвани от обществения транспорт, които по този начин са обхванати в информационна система за информация на пътниците.
Електронните информационни табла са съвременно решение от типа RTPI (Real Time Passenger Information) система за информация на пътниците. Те предоставят полезна информация за пътуващите в реално време за пристигане на превозно средство, за неговия вид, номер на линията, направление, както и за текущото време и температура на въздуха. Разполагат и с модул за гласово оповестяване в помощ на хората със затруднения в зрението.
Новите табла са поставени на спирки на територията на целия град. Освен на най-натоварените - в центъра и в близост до метростанции, те са на спирки с възможност за смяна на маршрути. Електронна информация има и на спирки от крайградски линии.
Проект „Интегриран столичен градски транспорт” се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-2/2011/001, сключен на 23 август 2011 г. между Столичната община и МРРБ, и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.
Проектът за интегриран столичен градски транспорт е един от най-мащабните, с които Столична община през последните години започна и изпълнява модернизирането на част от градския транспорт. Въвеждането на съвременни електронни информационни решения, подобрява условията на пътуване и възможностите за информираност на хората.

 

Назад