The project is implemented with the financial support of Operational Programme “Regional Development” 2007-2013,
co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund

LIVENEWS.BG - Столична община кандидатства за втора фаза по проект за градския транспорт

Столична община ще кандидатства с „Проект за интегриран столичен градски транспорт” – втора фаза по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие. Решение за това взе Столичният общински съвет през януари 2015г.

Основната цел на проекта за интегриран столичен градски транспорт е да се подобри услугата, която предлага столичният градски транспорт. Затова са необходими мерки, свързани с подобряване на трамвайните трасета, със значителни основни ремонти на инфраструктурата, изграждане на повече интелигентни кръстовища, чрез които ще се намалят задръстванията в града.

Подготвя се кандидатстване за финансиране по оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. втора фаза на "Проект за интегриран столичен градски транспорт", който ще включва проекти като реконструкция на трамваен релсов път по бул.”Цар Борис Трети” от кв.„Княжево” до спирка „Съдебната палата”; реконструкция на трамваен релсов път по бул.”Александър Стамболийски” от Западен парк до спирка „Константин Величков”.

Първа фаза на "Проект за интегриран столичен градски транспорт" се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-2/2011/001, сключен на 23 август 2011 г. между Столичната община и МРРБ, и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. Общата стойност на проекта е 122 482 833 лв. По проекта в София са доставени и въведени в движение 50 нови нископодови тролейбуси, нови 600 електронни информационни табла, реконструиран е трамвайния релсов път по бул.”България” и предстои въвеждането на интелигентна система за управление на трафика. Чрез интелигентната система за управление на трафика превозните средства на градския транспорт ще подобрят придвижването си и ще спазват предвиденото им разписание, без да натрупват закъснения. Предвижда се и откриване на процедура за избор на изпълнител с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване пропускателната способност от въвеждане на интелигентна система за управление”.

Линк към статията: http://www.livenews.bg/stolichna-obshtina-kandidatstva-za-vtora-faza-po-proekt-za-gradskiq-transport-89286.html

Go back