The project is implemented with the financial support of Operational Programme “Regional Development” 2007-2013,
co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund

COMUTERWORLD - Намалени емисии със системата за интегриран градски транспорт

Намаляване на времето за пътуване, икономия на електроенергия и разходи за поддръжка и ремонт, са част от резултатите от внедрявания проект за интегриран столичен градски транспорт.

Столична Община планира да подобри градския транспорт в София, като реализира Проект за интегриран столичен градски транспорт. Той се финансира с безвъзмездна помощ по ОП „Регионално развитие” на ЕС. Общата стойност на проекта е 61,685 млн. евро, от които 42,5 млн. евро са от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Проектът включва няколко компонента, които обхващат ключови елементи на столичната система за градски транспорт, включително закупуването на нови тролейбуси; изграждането на нова трамвайна линия до кв. „Дървеница” и реконструирането на трамвайната линия по бул. „България”, въвеждане на интелигентна и адаптивна система за управление на трафика, информационни табла предоставящи информация на пътниците в реално време на спирките на градския транспорт.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име: Проект за интегриран столичен градски транспорт

Прочетете още: Смарт град: синергия на ИКТ, транспорт и енергиен сектор

Възложител: Столична община

Изпълнители на ИТ компоненти:

- компонент „Електронни информационни табла - "Консорциум Информационни транспортни системи 2013"

- компонент "Техническа спецификация за Интелигентна система за управление на трафика" - "Оупън Скай - Фрил Консорциум”

- компонент "Рехабилитация на трамвайната линия по бул.''България'' - "СК-13 Трансстрой" АД

- компонент "Доставка на 50 броя нови съчленени тролейбуса" - "Шкода Електрик" АД

Стартиране/приключване: 2011 – 2014 г.

Бюджет на проекта: 62 624 478 евро (общо ИТ + СМР + доставка)

Категория: Национални ИТ проекти, реализирани в администрацията

Проектът за интегриран столичен градски транспорт е реализиран по договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 от 23 август 2011 г., сключен между Столична община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Той бе представен по време на конференцията "Интелигентната трасформация на градовете", организирана от ICT Media.

Велимир Миленкински, ключов експерт „Интелигентни транспортни системи“ към проектa за интегриран столичен градски транспорт представи проекта на конференцията

Цел на проекта

Осигуряване на ефективно, устойчиво подобрение на услугата градски транспорт в София е основната цел на реализирания по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 проект в Столична община. Очакваните резултати от проекта са увеличаване на броя на пътниците, намаляване на времето за пътуване, намаляване броят на неизпълнените курсове поради повреди, намаляване на вредните емисии, икономия на електроенергия и разходи за поддръжка и ремонт, подобрена достъпност и информираност.

Проектът

Компонентите на ИСГТ включват както ИТ системи, така и нови превозни средства и ремонт на трамвайна линия, обяснява Велимир Миленкински, ключов експерт „Интелигентни транспортни системи“ към проекта за интегриран столичен градски транспорт:

Интелигентна система за управление на трафика на 20 от най-натоварените кръстовища;

Инсталиране на 600 електронни информационни табла (ЕИТ);

Доставка на 50 нови съчленени нископодови тролейбуси;

Рехабилитация на трамвайния релсов път по бул. България – 3,7 км;

Изграждане на нова трамвайна линия – от Семинарията до Дървеница / Студентски град – 4,6 км.

  1. Интелигентна система за управление на трафика (ИСУТ) включва оборудване, за инсталиране на 20 основни кръстовища, където понастоящем превозните средства на обществения транспорт реализират закъснения. На 7 от кръстовищата ще бъдат извършени физически промени, които варират от промяна във времето на сигнализацията до промяна на пътната маркировка и създаването на нови бус ленти за осигуряване на ефекта от интелигентна транспортна система за управление на трафика.

Стойността на този проектен компонент е оценена на 4,5 милиона евро, като целта е да се осигури приоритет на превозните средства на обществения транспорт на регулираните кръстовища , без да се налагат неразумни закъснения на останалия трафик като по този начин се пести време в полза на превозните средства на обществения транспорт и техните пътници.

Интелигентна система за управление на трафика дава приоритет на превозните средства на градския транспорт на определен брой сигнализирани кръстовища. Критерият за избор на кръстовищата - най-големи закъснения за превозните средства на градския транспорт. Този компонент обхваща:

ITS (интелигентна транспортна система) оборудване на 20 кръстовища;

ITS оборудване в 750 превозни средства;

Улични работи на 7 кръстовища.

  1. Електронни информационни табла за пътниците.

Към момента на над 700 от спирките на обществения транспорт в София са монтирани електронни информационни табла (ЕИТ). Тези табла са доказано надеждни и много ценени от пътниците. В рамките на ИПСГТ са инсталирани 600 допълнителни ЕИТ на спирките на обществения транспорт на натоварени кръстовища в централната част на София и в периферията на стойност около 1 милион евро.

Електронни информационни табла за пътниците

Дизайнът на новите информационни табла гарантира, че пътниците ще получават цялата важна за тях информация. ЕИТ показват информация за вида на превозното средство - автобус, тролейбус или трамвай; номерът на линията; дестинацията от линията; актуалното време на пристигане на спирката и времето в момента.

  1. Подмяна на подвижния състав – доставка на тролейбуси

Доставени са 50 нископодови съчленени тролейбуса с климатична инсталация в салона за пътници и за шофьора. Новите тролейбуси са с 4 врати, като превозват не на по-малко от 160 пътници. Височината на пода е 350-360 мм, има рампа за инвалидни колички. Двигателят е асинхронен, а системата за управление – импулсна с IGBT.

Новите тролейбуси са с климатична инсталация в салона за пътниците и за шофьора.

  1. Рехабилитация на трамвайна линия No7

Целта на този компонент е подновяване на една от най-старите и натоварени трамвайни линии. Освен това се цели увеличаване на експлоатационната скорост и намаляване разходите за поддържане. Подменени са 3,7 км двоен коловоз и контактна мрежа в т. ч.:

80% на баластова призма;

20% на бетоново легло;

13 нови спирки в т.ч. спиркови навеси и ЕИТ.

Рехабилитораната трамвайна линия No7

Eфект от ИТ решението

Намаляване на времето за престой на кръстовищата в резултат от инсталирането на ИСУТ, подмяната на старите неефективни тролейбуси с нови, както и очакваната промяна в начина на придвижване, в резултат на цялостното изпълнение на ИПСГТ, ще доведат до намалено замърсяване с вредни и парникови емисии от пътния трафик в София;

Модернизацията на трамвайната линия по бул. „България” допринася за намаляването на шума и вибрациите, както и за повишена пътната безопасност;

Инсталирането на нова ИСУТ води до намалено натоварване, което пести време както за пътниците в обществения транспорт, така и за пътуващите в лични автомобили;

Всички проектни компоненти ще подобрят комфорта и удобството на пътниците, както и ще привлекат нови пътници в системата на обществения транспорт.

Икономия на електроенергия и разходи за поддръжка и ремонт – намаляване на потреблението на електроенергия от тролейбусите с 15% поради IGBT управлението

Намаляване броят на неизпълнените курсове поради повреди

Намаляване на пътните произшествия и инциденти

Намаляване на вредните емисии – на тях се падат 3,2% от общите ползи от проекта. Намаляването на емисиите на парникови газове – на CO2 с 6,545 тона/годишно, на NOX - с 13 тона/годишно, на CO – с 3 тона годишно, и на PM10 – с 0,4 годишно.

Потенциал за развитие

На база извлечените и обработени данни специалистите могат да правят анализи и оптимизация на светофарните уредби в обхвата на проекта, обяснява Велимир Миленкински, ключов експерт „Интелигентни транспортни системи“ към проект за интегриран столичен градски транспорт.

С бъдещите резултати и надграждане на системата с разширяване на обхвата, ще допринесат за облекчаването на трафика и контрол над него. „Една такава система е отворена за нововъведения и приложения“, коментира Миленкински.

Go back