Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Репортерска тема, БНТ 2 - Проект за интегриран столичен градски транспорт

by Transport

Назад